Sporvejshistorisk Selskab arrangerer ca. en gang om måneden medlemsmøder. Emnerne ved disse møder dækker et bredt spektrum af temaer fra den kollektive trafiks verden.

Møderne er fortrinsvis for medlemmer af Sporvejshistorisk Selskab, men kunne du tænke dig at blive medlem, er du velkommen til at "kigge ind" og overvære mødet og få en snak med nogle af medlemmerne. Du vil også have mulighed for at indmelde dig i Sporvejshistorisk Selskab ved medlemsmøderne.

Du kan læse mere om medlemskab af Sporvejshistorisk Selskab her.

 

 

Ordinær generalforsamling 2018

Som omtalt i BY
trafik 1-2018 afholdes Sporvejshistorisk Selskabs ordinære generalforsamling tirsdag 22. maj 2018 kl. 19.30 i Frederiksberg Kommunebiblioteks foredragssal, Solbjergvej 23, 2000 Frederiksberg.
Der er adgang til salen fra kl. 19.15. Deltagerne anmodes om at skrive sig på de fremlagte lister og på forlangende fremvise gyldigt medlemskort eller anden bevis for betalt kontingent.
 

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:
Valg af dirigent – bestyrelsen indstiller medlem nr. 452
Einar Hoff
Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
Godkendelse af det reviderede årsregnskab, som udsendes med BY
trafik 2-2018.
Fastsættelse af medlemskontingent for 2019.
            Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for 2019:

                    Medlemmer over 18 år: 500 kr.

                    Medlemmer under 18 år: 450 kr.
            Ordningen med, at pensionister kan betale den laveste sats, foreslås bibeholdt.

            Kontingentreduktion for familiemedlemmer foreslås
               uændret at være 175 kr., og ud­lands­tillægget foreslås uændret at være 100 kr.
            Dette tillæg foreslås fortsat ikke at gælde for udenlandske familiemedlemmer.
Indkomne forslag.
            Der var ikke ved fristens udløb indkommet forslag.
Valg af bestyrelse m. fl.
            Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: formanden
Mikael Lund, sekretæren Eilif Ahm-Petersen og bestyrelsesmedlemmerne             Morten Egeskov Storgaard og Per Alstrup. Alle er villige til genvalg.
            Revisorerne
John Flemming Christensen og John Ole Rasmussen samt revisorsuppleanten Jørgen Bang.
            Alle er villige til genvalg.
Eventuelt
 

Forslag til dagsordenens punkt 6 skal være sekretæren Eilif Ahm-Petersen, Byskovvej 2, 4100 Ringsted, e-mail: eap@sporvejsmuseet.dk i hænde
senest 16. maj 2018.
                                                            På bestyrelsens vegne

                                                                Eilif Ahm-Petersen
       
                                                                    Sekretær

 

Medlemsmøder – Frederiksberg

Datoerne for Sporvejshistorisk Selskabs medlemsmøder i mødesæsonen september 2018 - maj 2019 kendes allerede nu.

Møderne finder sted i foredragssalen på Frederiksberg hovedbibliotek, Solbjergvej 23, 2000 Frederiksberg, begyndende kl. 19.30 og med adgang fra kl. 19.

Annoncering af mødeprogrammet sker i senere udgaver af De gule Sider, der følger med BYtrafik.

Notér venligst følgende mødedatoer:

2018: Tirsdag 11. september, onsdag 10. oktober, tirsdag 6. november og tirsdag 4. december.

2019 (1. halvår): Onsdag 30. januar, tirsdag 26. februar, onsdag 13. marts, onsdag 10. april og tirsdag 21. maj (Generalforsamling).

Mødeledelsen